DEMCOM 2019 FUK Projekat – realizovane individualne konsultacije sa članovima RG za FUK JU “Narodni muzej Šabac” u vezi opisa pojedinih poslovnih procesa

On line individualne konsultacije sa članovima RG za FUK NMŠ, u vezi: opisa izabranih poslovnih procesa (Obrasci 2 i 3), identifikacije i procene njihovih rizika, kontrolnih aktivnosti i mera koje će biti primenjene, realizovao je dr Slobodan Ilić, konsultant na Projektu. Dogovoreno je da svaki vlasnik procesa finalizira opise svojih procesa i tako popunjene Obrasce dostavi konsultantu na dalje usaglašavanje.