Projektni tim i radne grupe

U organizacionom smislu, Projekat će realizovati: Projektni tim, Radna grupa projekta i dve Radne grupe projektnih subjekata.


1) Projektni tim čine:Konsultanti na Projektu:
2) Projektom je planirano da Radna grupa Projekta (RGP) ima 51 lice i da je čine sledeća lica:

• Koordinator RGP;
• Zamenik Koordinatora RGP;
• 4 predstavnika Radnih grupa projektnih subjekata (RGPS);
• Do 10 predstavnika ostalih lokalnih pružalaca javnih usluga Grada Šapca;
• Do 15 predstavnika ostalih lokalnih pružalaca javnih usluga iz Zapadne Srbije;
• Do 10 predstavnika korisnika lokalnih javnih usluga iz Grada Šapca i lokalnih zajednica iz Zapadne Srbije;
• Do 5 predstavnika relevantnih lokalnih NVO;
• Do 5 predstavnika lokalnih medija.


3) Projektom je planirano da Radna grupa projektnog subjekta (RGPS) ima od najmanje 5 do 10 članova i da je čine relevantni predstavnici projektnih subjekta određeni po njihovim funkcionalnim celinama – organizacionim jedinicama (OJ), zajedno sa odgovarajućim predstavnicima osnivača. Tako bi RGPS činili:

• Koordinator RGPS;
• Zamenik Koordinatora RGPS;
• Do 7 predstavnika OJ projektnog subjekta;
• Jedan službenik lokalne administracije zadužen za rad i praćenje javnog sektora: JKP / JU.