DEMCOM 2019 FUK Projekat – Obuka u JU “Narodni muzej Šabac”

Za članove Radne grupe “Narodnog muzeja Šabac” (direktor, sekretar i 3 kustosa / muzejska savetnika), u Sali za prezentacije javne ustanove, održana je obuka o povezanosti “Procesa izrade Finansijskog plana NMŠ za budžetsku godinu” i relevantnog budžetskog Programa 13 “Razvoj kulture i informisanja”, kao nerazdvojnih segmenata u pripremi lokalnog programskog budžeta. Pored obuke za operativnu primenu jednog od najvažnijih poslovnih procesa identifikovanih i opisanih u okviru uspostavljanja sistema FUK (finansijskog upravljanja i kontrole) u NMŠ, posebna pažnja je bila usmerena na objašnjenje mesta i uloge Gradske uprave Šabac i njenih relevantnih organizacionih jedinica: Odeljenja za društvene delatnosti, Odeljenja za finansije, kao i Odeljenja za skupštinske i zajedničke poslove u njegovom sprovođenju. Učesnici obuke su upoznati sa osnovim karakteristikama programskog budžetiranja u okviru Programa 13 “Razvoj kulture i informisanja”, pri čemu je njihova pažnja bila usmerena na sticanje operativnih znanja koja se odnose na moguće Programske aktivnosti i Projekte u okviru navedenog budžetskog Programa, njihove opise, definisanje ciljeva i određivanje odgovarajućih indikatora za merenje postignuća. Obuku su sproveli Koordinator i članovi Projektnog tima, Nenad Mihailović, dr Momčilo Vasiljević i dr Slobodan Ilić.